Rising Stars Learning Center

Helping your little stars rise to the top!

Guestbook

Take a moment and let us know what you think of

the center and the website :)

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

28 Comments

Reply Scottsaunk
4:17 PM on November 7, 2019 
?оже? б???, на ?оди?ел??ком ?об?ание педагог в??казал ли?но вам, ??о ? ?ебенка ?л??а???? за???днени? ? неко?о??ми ?з?ков?ми или ?е?ев?ми нав?ками. ?ли, возможно, во в?ем? ?азгово?а ? до?е???/??ном подме?или ?л??айное ?епел?во???? ?? о?ознали ??о ??о нено?мал?но? ? е?ли ?ак, ??о в? должн? дела??? ??е де?и?ки ?азвива???? по ?азном?, и дл? одни? ??ан??о?ма?и? на?ина? о? об??н?? ?лов к о?ли?но в??аженном? и г?амма?и?е?ки ве?ном? п?едложени? може? понадоби???? не?кол?ко ле?,а п?о?ие по??и ??о ??аз?( к 1 год?) на?ина?? без ?молка ?ебе?а??. ?о к п??и годам ?еб?нок должен(на) облада?? ?по?обно???? не ?ол?ко ли?? п?оизно?и?? не???дн?е п?едложени?, закл??а??ие?? из 2-3 ?лов, однов?еменно ?в?зно дела?? длинн?е ??аз?. ??енка ?пе?иали??ом по ?е?и може? помо?? обна??жи??, ???е??в?е? ли ? ?кол?ника за???днени? в ?е?и. Kогопеди?е?кое зан??ие - ??о ?е?апи? дл? подавл???его бол??ин??ва ?еб?? ? па?ологи?ми ?е?и и / или ?з?ка,или заде?жки п?и?и?е?кого ?азви?и?.
?е?кам возможно понадоби??? помо?? логопеда по ?азнооб?азн?м об??о??ел???вам, н?жно по?ла?? ?ебенка к логопед?, в ?л??ае, е?ли: " ?ам ли?но либо о??ал?н?м л?д?м до??а?о?но ?ложно пон??? ва?его ?ебенка. " ??е полага??, ??о ?еб?нок млад?е, нежели в?е они, по?кол?к? он пло?о ?азгова?ивае?. " Школ?ника д?азн?? из-за ?ого момен?а, как он гово?и?. " ?а? ?ебенок п?име? на воо??жение мен??е ?лов, ?ем, нап?име?, п?о?ие де?и его воз?а??а.
С???Т?Р?? ??РР??Ц?? ??Щ??? ????Р????Т?? Р?Ч? п?едназна?ен(а) дл? ?ого, ??о б? ва?ем? мал??? ?лади?? ? заде?жкой ?е?и. ?озвони?е нам, п?и?оди?е на пе?вое зан??ие, и м? не?омненно поможем мал???.

логопед п?и?олог
Reply KeldoRd
6:59 AM on November 7, 2019 
On Line Us Pharmacy Canada Drug Pharmicies buy cialis Mail Order Pharmacy
Reply KeldoRd
4:34 AM on October 31, 2019 
Viagra Remboursement Erectile Dysfunction In Mens Zithromax Inhaler cialis for sale Priligy Effectiveness Mrsa Zithromax Prospecto Cialis 20 Mg
Reply KRroopunk
1:34 AM on October 12, 2019 
Make personal interior design according to all your sketches . We are cooperating with client on all, without exception stages do comprehensive analysis of features rooms ,produce advance calculations. In the event of occurrence questions .
Victorian house kitchen remodel of course most energy consuming business in apartment
In the company Limited Partnership VLODE Upper East Side involved competent specialists, who all know about Kitchen renovations durham region.
The Famous Company always ready to provide first class 1970 kitchen remodel by democratic rates . Experienced Masters with great experience work no doubt help fully convert in a matter of days . The price depends on selected package of services, scope of work .

Each room apartments, houses, cottages or other housing Chinatown & Little Italy unique and contains personal multifunction load. And this especially refers kitchens.

Homewyse kitchen remodel Steenen Island : kitchen renovation new york
Reply bbzroopunk
11:30 AM on October 10, 2019 
У на? в? найде?е ?одоп?овод дл? ??С, а ?акже блок биологи?е?кой заг??зки ббз 65, м? можем п?оизве??и ?одбо? обо??довани? дл? об????ой??ва ?кважин?. ???ение а??езиан?ки? ?кважин, ?нжене?н?е из??кани?, ?он?аж водо?набжени?.

У на? имее??? к п?одаже ????СТ??? ? Р???Р?У?Р??? ???РУ???????, Резе?в?а?? ?? о???ойники, Ти?о?одн?е ме?алки, Си??ема ме?ани?е?кого обезвоживани? о?адка (ме?о?ного ?ипа), Ра?п?едели?ел?н?е колод??, ?оале??ен?н?е мод?ли, Тонко?лойн?е о???ойники, ??Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? Шнеков?е конвейе??, ?????Ч?СТ??? ???РУ??????? ??и??ка п?ом??ленн?? ??о?н?? вод (молоко, пиво, ?пи??, живо?новод??во, п?а?ки ?.д.), ???Ъ???Ы? УСТР??СТ?? ? ??Т???????СТРУ?Ц?? ?е??анда??н?е ме?аллокон????к?ии, ?Ч?СТ?? ??????ЫХ СТ?Ч?ЫХ ??? ?е??е?лови?ел?, ??С?С??? ? ????Р?СС?Р??? ???РУ??????? (???н?о?, ?С?, ?ило, ??Т, ?зл??, Т??) ???а?о?? ди?ков?е, ?????????Т???У Со?б?ионна? ?ил???а?и?, а ?акже в?е дл? ав?омойки ?в?омойки на базе пе??анно-г?авийной ?ил???а?ии.

? на?ей ?и?ме об?л?живае? ?кважин?, п?оизводи? ?б?л?живание ?и??ем о?оплени?.

?е? ме?ани?е?кого обезвоживани? о?адка и биозаг??зка к?пи?? блок биологи?е?кой заг??зки ббз 45
Reply roopunk
11:23 AM on October 5, 2019 
??ем изве??но, ??о он-лайн-знаком??ва довол?но ?а??о мог?? ?азо?а?ов?ва??, именно по??ом? зде?? м? об?азовали о?е?е??венн?й ин?е?не?-?ай? ? одной ?ел??: ?дела?? он-лайн-знаком??ва без опла??, легкими и ин?е?е?н?ми дл? аб?ол??но в?е?. ?б?ол??но не може?е най?и ?во? в?о??? половинк??
???а?и ???е??в?е? пе?вокла??на? ал??е?на?ива - веб-?ай?? знаком??в не ?еги???и????? в Р?. ?? може?е ? легко??? в л?бое ?добное вам в?ем? ???ок под??ка?? ?од??венн?? д??? легко на на?ем ?пе?иализи?ованном на?ем ?ай?е, где множе??во пол?зова?елей изо дн? в ден? знаком???? д??г ? д??гом.?аже па?? мин?? милого ?азгово?а позвол??? измени?? ва?? ?егодн??н?? жизн?, в ко?о?ой, наконе?, по?ели??? л?бов? и благопол??ие.
?е важно, где в? в?егда живе?е, в Ро??ии либо в д??гом к?ае, ? ва? имее??? возможно??? знакоми???? ? п?ед??ави?елем ?ил?ного пола либо жен?иной из Ро??ии.
?л? ??ой ?ели не об?за?ел?но п?о?оди?? п?о?ед??? ?еги???а?ии на ?ай?е в ?ежиме online, дл? ?ого ??об? име?? возможно??? до???па к базе данн??.


?? ?о?но знаем, ??о online-знаком??ва довол?но ?а??о они не п?ино??? желанного ???ек?а, именно по??ом? м? о?новали на? онлайн-п?оек? ? одной ?ел??: ?дела?? online-знаком??ва бе?пла?н?ми, легкими и ?влека?ел?н?ми дл? в?е?. ?икак не може?е най?и ?во? д??г?? половинк??


?днако имее??? п?ево??одна? замена ??ом? - ин?е?не?-?е????? знаком??в без ??е?ной запи?и в Ро??ии. ?озможно в ?добное дл? ва? ли?но в?ем? дн? най?и близк?? д??? без ???да на ??ом ?пе? блоге, где множе??во пол?зова?елей каждодневно бе?ед??? д??г ? д??гом.??его-нав?его па?? мин??ок п?и??ного кон?ак?а позвол??? помен??? ва?? пов?едневна? жизн?, в ней, наконе?, по?ели??? ???а??? и на?лаждение.
?езави?имо о? ?ого, где в? живе?е, в Ро??ии или в д??гом к?ае, ? ва? имее??? возможно??? заве??и знаком??во ? м?ж?иной или жен?иной из Ро??ии.
?л? ??ой ?ели не надо в?полн????? п?о?ед??? ?еги???а?ии на web-?ай?е, даб? име?? до???п к базе данн??.
??е диалоги он-лайн и знаки внимани? в ?о?ме да?ов о??а???? ли?н?ми и не ?а?к??ва????.
? ?л??ае, е?ли ? ва? великое желание в???е?и?? в?о??? половинк? как можно б????ее, о?о?ми?е вип акка?н?, на ко?о?ом ?або?ае? ?е?ви? пе??онал?н?? ?а?ак?е?и??ик. Тем, к?о не л?би? ?пе?но??и в пои?ке близкого ?еловека, може? ?адова???? п?и??н?м ?азгово?ом. ??ганиз?й?е ?ебе возможно??? ??а?? ??а??лив?м.


знаком??ва ?еги???а?и? бе?пла?но - ?ай? знаком??в в о?енб??ге без ?еги???а?ии
Reply centrsnabroopunk
12:02 PM on September 29, 2019 
Се?ви? Яндек? ?ак?и-??о о?ли?на? возможно??? ?дела?? заказ ма?ин? к?да и когда ?годно. Сдела?? заказ ав?о в? може?е ??ем? ?по?обами: ?е?ез ?пе?иал?ное мобил?ное п?иложение, зака?ав его, на ?ай?е, по ?еле?он? ?ндек? ?ак?и. ?еоб?одимо ?каза?? ва? номе? ?о?ового ?еле?она, ме??она?ождение, в?ем? когда н?жна ма?ина.

?ожно заказа?? Яндек? ?ак?и вме??е ? де??ким к?е?лом дл? пе?евозки де?ей, в ве?е?нее в?ем? по?ле в???е? надежнее п?ибегн??? к ?ак?и, ?ем, нап?име?, ?ади???? в ма?ин? не??езв?м, в а??опо?? или на вокзал ?добнее во?пол?зова???? Я. ?ак?и и не и?ка?? где о??ави?? ?во? ??ан?по??ное ??ед??во. ?ла?а може? п?оизводи??? безнали?н?м или нали?н?м пла?ежом. ??ем? под?езда Яндек? ?ак?и ?о??авл?е? о? 5 до 10 мин о?иен?и?ово?но.

??еим??е??ва ?або?? в на?ем Я. ?ак?и: ?омен?ал?на? ?еги???а?и? в п?иложение, ?езна?и?ел?на? коми??и?, ?пла?а мгновенна?, ?о??о?нн?й по?ок заказов, ?пе?а?о? к??гло???о?но на ?в?зи.

?л? ?або?? в Я. ?ак?и владел??? ав?омобил? н?жно за?еги???и?ова???? ли?но и ??ан?по??, ??о займе? п??? мин. ?а?а коми??и? б?де? ?о??авл??? не бол??е 20 п?о?ен?ов. ?озможно пол??и?? за?пла?? когда вам ?добно. У ва? по??о?нно об?за?ел?но б?д?? заказ?. ? ?л??ае воп?о?ов ?може?е ?в?за???? ? к??гло???о?но ??нк?иони????ей ?л?жбой ?оп?овождени?. Яндек? ?ак?и помогае? г?ажданам б????о доб?а???? до н?жного ме??а. ?аказ?ва? ?ов?еменное Yandex ?ак?и в? п?иоб?е?ае?е л?к?ов?й ?е?ви? в г. Сама?а.

?ндек? ?ак?и ?або?а води?елем = ?або?а ?ак?и??ом в ?ама?е
Reply KeldoRd
8:50 AM on August 25, 2019 
Nizagara Tablets Kamagra Opiniones Efectos Secundarios Cialis Achat Moins Cher viagra Acheter Du Cialis En Ligne Acheter Du Viagra
Reply Sprinklerymx
10:41 AM on May 20, 2019 
,! .
Reply roopunk
11:00 PM on May 11, 2019 
, .

() , , , , , , (, , ), , (, , , , ..), , , (, , , , , ) , , .

, , . , , .

:
Reply taxiroopunk
12:26 PM on May 4, 2019 
. , , .. , , .

. , , , . . Yandex 10 .

. : , , , , .

, . . . . . . Yandex .

-
Reply taxiroopunk
9:43 PM on May 3, 2019 
. , ( ) . . , , .

, . , , , , Yandex . . . 10 . .

: , , , , .

. , . 30 %. . . . . .

-
Reply roopunk
5:08 AM on April 25, 2019 
- , -, . , , , . .
, .
, , , , . , .
, , .


.

:
Reply Kimerdows
2:29 PM on February 2, 2019 
Interested in HARD ROCK? How about KISS? The band is on a tour now all across the US&Canada. Visit KISS Tour Maryland Heights to know more about KISS tour dates in 2019.
Reply DLkSar
9:37 PM on January 29, 2019 
Missing dll from a personal computer? Error on loading Windows? Our website can fix it! Download not working dll from http://founddll.com/msvcr110d-dll/ page. Fix the error now!
Reply whagree
10:06 AM on August 30, 2018 
Visitors to Sara Spa can find many questionnaires lady Rachel of any age and nationality performing body to body massage in the city Downtown.

Women Ashley are able not only to give pleasure in this way, but also to the strong semi-gentlemen. Specialists Allison perform sensual a massage that will produce a gentleman a vivid impression.
Prices for body rub massage depends on qualification Women and the skills that she possesses. Before making a choice, carefully study the prices for services and customer feedback about the work of one or another masseur specialist. We are sure that the search for a real professional masseur will be crowned with success and you will be satisfied with the quality of our services. Girls Amelia are skilled workers in their field and they will help you relax after a hard day.Our Spa NYC. - Sakura massage
Reply Jenny Davis
1:11 PM on February 14, 2016 
My daughter, who is 3, love RSLC, she was on a waiting list for another Chrisian school and even when her spot opened 6 months later, she asked to stay at Rising Star. I also appreciate how good they are here. And when your child loves and enjoys going somewhere, you know they're doing a good job.
Reply Luisa Sanchez
12:42 PM on August 27, 2014 
I'd like to get more up to date information and comments on Rising Star Learning Center 8/27/2014.
Reply Latrecia
2:06 AM on June 6, 2011 
I love this daycare, the staff are very helpful and encouraging to the kids. My children love the daycare and especially the teachers that are there. My children always come home happy and singing songs that they have learned that day! I really love this daycare and it is now my children second home!
Reply Ruth
2:53 PM on February 8, 2011 
Reliable daycare with educational twist! Perfect people to take care of kids! Great site!
Reply Dee
2:44 PM on January 22, 2011 
Rising Stars is absolutely the best in childcare! Keep up the EXCELLENT work!
Reply Nolan Carr
10:25 PM on March 23, 2010 
We love Rising Stars!!!!! Our whole family feels the love that Melissa sends home with our son each day.
Reply Sol
6:21 PM on November 25, 2008 
Hello... I browsed on to this page and I must compliment whoever put this together, so nice and neat and impressive. it somehow displays a nice lovely "children-educational-caring" enviroment.
Good Luck in all you do, guys.

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.